Instalación desatendida de Debian

febrero 17, 2021 Por admin 0

Primeiro hai que descargar a imaxe de debian da páxina oficial (debian.org).

Despois hai que instalar xorriso para extraer os arquivos da imaxe:
apt-get install xorriso

Agora hai que extraer os arquivos da imaxe (substituir a imaxe do comando polo nome da imaxe descargada) na carpeta /isofiles:
xorriso -osirrox on -indev debian-10.6.0-amd64-xfce-CD-1.iso -extract / isofiles/

Seguídamente hai que descargar a plantilla preseed.cfg dende este enderezo:
https://www.debian.org/releases/stable/example-preseed.txt

Tamén precisas instalar os paquetes genisoimage e whois

Agora hai que modificar a plantilla preseed.cfg.
Idioma:
d-i debian-installer/language string es
d-i debian-installer/country string ES
d-i debian-installer/locale string es_ES.UTF-8

Teclado:
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select es


Configuración de rede:
d-i netcfg/get_hostname string debian10
d-i netcfg/get_domain string localdomain

Usuario root:
d-i passwd/root-password-crypted password 4ab7772b776360f6303f50d70dae85ff

Para encriptar a contrasinal, dende o terminal executa:
mkpasswd -m sha-512 'password'

Usuario normal:
d-i passwd/user-fullname string kike
d-i passwd/username string kike
d-i passwd/user-password-crypted password ca6611f062bb2c84084aa762a5b07f6d

Fuxo horario:
d-i time/zone string Europe/Madrid

Particionado:
d-i partman-auto/choose_recipe select home


atomic (todo na mesma partición), home (/home separada) ou multi (/home, /var e /tmp separadas)

Configurando APT:
d-i apt-setup/use_mirror boolean true
d-i apt-setup/services-select multiselect security, updates
d-i apt-setup/security_host string security.debian.org
d-i apt-setup/local0/repository string \
http://local.server/debian stable main
d-i apt-setup/local0/comment string local server
d-i apt-setup/local0/source boolean true
d-i apt-setup/multiarch string i386

Selección de paquetes:
tasksel tasksel/first multiselect standard, xfce-desktop
d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential 2

Envío de estadísticas:
popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

Instalación del cargador de arranque:

d-i grub-installer/bootdev string default

Agora executamos os seguintes comandos coma root:
gunzip isofiles/install.amd/initrd.gz

echo preseed.cfg | cpio -H newc -o -A -F isofiles/install.amd/initrd

gzip isofiles/install.amd/initrd

Agora hai que editar o arquivo isolinux/isolinux.cfg e eliminar a liña «default vesamenu.c32»

Tamén hai que editar o arquivo boot/grub/grub.cfg e engadir estas liñas:
set timeout_style=hidden
set timeout=0
set default=1

Agora hai que crear o arquivo md5sum.txt, para iso executo no terminal:
cd isofiles

md5sum 'find -follow -type f' > md5sum.txt

(Ollo! as comiñas simples teñen que ser tildes «`«).

E finalmente creamos a ISO:
cd ..

As seguintes tres liñas é unha soa:
genisoimage -r -J -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 –
boot-info-table -o preseed-debian-Desatendida.iso isofiles

Podes ver como se fai no meu vídeo en https://youtu.be/Z9SOEdCXPQw