Controlador de fluxo For…Next en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Moitas veces, precisarás facer as mesmas operacións un número determinado de veces.
Entón a sentencia “For” é a que necesitas.

Sintaxe:

For index = number to number [Step number]
sentence
sentence
Next

O que vai entre corchetes é opcional.

Inicializa unha variable índice co valor de “Número1” e dille que ten que avanzar ata o valor de “Número2”. O avance execútase co “Next” . Se non se especifica o argumento “Step” , Variable incrementarase de un en un.
Pero si queres que vaia de dous en dous, engadiríamos “Step 2” ou si queres que na vez de incrementar, decremente, faríamos “Step -1”

Por exemplo sírvenos para percorrer un array :

Dim MeuArray As New Integer[10]
Dim NumMaior as Integer
Dim i as Integer

MeuArray[0]=7
MeuArray[1]=5
MeuArray[2]=9
MeuArray[3]=3
MeuArray[4]=4
MeuArray[5]=8
MeuArray[6]=10
MeuArray[7]=1
MeuArray[8]=6
MeuArray[9]=2
NumMaior=0
For i=0 To 9
If MeuArray[i]>NumMaior Then
NumMaior=MeuArray[i]
Endif
Next

Message(“O número maior é “ & NumMaior)

Ou ao revés:

For i=9 to 0 Step -1
Next

Tamén pódense aniñar.