Tipos de variables en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Boolean : acepta dous valores True e False ou 0 e -1.

Byte : positivos de 0 a 255.

Short : enteiro de -32768 a 32767

Integer : enteiro de -2147483648 a 2147483647

Long : enteiro de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

Single : con decimais de -1,7014118E+38 a 1,7014118E+38.

Float : con decimais de -8,98846567431105E+307 a 8,98846567431105E+307.

Date : almacena un valor de Data/Hora.

String : garda unha cadea de texto.

Variant : almacena calquera dato (non recomendable).

Unha variable dun tipo de datos, só pode conter ese tipo de datos.