Tipos de variables en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Boolean: acepta dous valores True e False ou 0 e -1.

Byte: positivos de 0 a 255.

Short: enteiro de -32768 a 32767

Integer: enteiro de -2147483648 a 2147483647

Long: enteiro de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

Single: con decimais de -1,7014118E+38 a 1,7014118E+38.

Float: con decimais de -8,98846567431105E+307 a 8,98846567431105E+307.

Date: almacena un valor de Data/Hora.

String: garda unha cadea de texto.

Variant: almacena calquera dato (non recomendable).

Unha variable dun tipo de datos, só pode conter ese tipo de datos.