Comprobar se unha variable está inicializada con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
isset(var);

Obtén o valor verdadeiro se a variable está inicializada cun valor e falso se non está inicializada.