Definir estilos empregando clases con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

As clases serven para crear definicións de estilos que pódense empregar repetidas veces. Unha clase pódese definir entre as etiquetas <STYLE> (na cabeceira do documento), ou nun arquivo externo á páxina.

Para definilas emprégase a seguinte sintaxe, un punto seguido do nome da clase e entre chaves os atributos de estilos desexados.

Deste xeito:

.class_name {attribute: value;attribute:value; …}

Tendo unha clase definida, podes empregala en calquera etiqueta HTML. Para iso emprégase o atributo class, poñéndolle como valor o nome da clase, deste xeito:

<ETIQUETA class="class_name">