Matrices ou Arrays con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os arrays (matrices) son elementos indispensables na programación. Un array é un conxunto de datos agrupados. Para acceder a cada elemento individual do array emprégase un número índice, o primeiro elemento terá o índice 0. No caso dos arrays de JavaScript, o seu emprego é moi eficaz e moito mais libre que nas linguaxes formais (como Pascal por exemplo).

Para crear un array faise:
nome_do_array = new Array();

Isto crea un array de tamaño indeterminado.

Para encher os valores do array:

nome_do_array[0] = valor;
nome_do_array[1] = valor;
nome_do_array[2] = valor;
nome_do_array[3] = valor;

Despois de asignar os valores o array faise mais grande. Tamén pódese especificar o seu tamaño ao crealo:

nome_do_Array= new Array(tamaño)

Podes asignar valores na propia creación do array.

Exemplo:

equipas= new Array(“Celta de Vigo”, “Deportivo da Coruña”);

A maiores, un array pode ter distintos tipos de datos:

meuPc = new Array(“HP”, “Pentium IV”, 64);

E cada elemento dun array pode ser outro array:

elemento = new Array(8);
elemento[3] = new Array(5);

Declaración dun array de dúas dimensións:

var Meu_Array = new Array(4);
for(var i=0; i<4; i++) {    
Meu_Array[i] = new Array(4);
    for(var x=0; x<4; x++) {
        Meu_Array[i][x] = "["+i+","+x+"]";
    }
}

Esto crea un Array de 4×4


Métodos do obxecto Array

concat(array). Xunta dous arrays.

Exemplo:

a = new Array(12, 3, 5);
b = new Array(“Ola”, “Agur”);
c = a.concat(b);


O array c terá (12,3,5,"Ola","Agur")

join(). Obtén unha cadea de texto que conten todos os elementos do array:

a = new Array(“Vermello”, “Azul”, “Verde”);
b = a.join();

A variable «b» contén “Vermello,Azul,Verde”

reverse(). Inverte a orde dos elementos dun array. O primeiro pasa a ser o último e viceversa.

Sort(). Obtén a matriz de xeito ordenado.

Propiedades do obxecto Array

length. Obtén o número de elementos do array.