Obter o carácter dun código ASCII con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o carácter dun código ASCII emprega a sintaxe:
chr(code);

Por exemplo:

chr(118);

Devolverá «v».