Obter o código ASCII dun carácter con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o código ASCII dun carácter emprega esta sintaxe:
ord("char");

Por exemplo:

ord("v");

Devolverá 118.