Operadores aritméticos en PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os operadores aritméticos son os elementos que permiten realizar operacións cos datos do código.

+ …… Suma
- …… Resta
* …… Multiplicación
/ …… División
% …… Resto da división
++ ….. Incremento
-- ….. Decremento

Exemplo:

$valor1=50;
$valor2=10;
$valor3=20;

$suma=$valor1+$valor2; #$suma vale 60
$resta=$valor1-$valor2; #$resta vale 40
$produto=$valor1*$valor2; #$produto vale 5000
$division=$valor1/$valor3; #division vale 2,5
$resto=$valor1%$valor3; #$resto vale 10

$valor1++; #$valor1 vale 51
$valor1--; #$valor1 vale 50

$incremento=$valor1++; #$incremento vale 50
#decremento=#valor1--; #$decremento vale 51


.