Triggers condicionais en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 1

Exemplo dun trigger condicional que controla que non se poida poñer un prezo negativo nin desorbitado:

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER REVISA_PRECIO_BU BEFORE UPDATE ON PRODUCTOS FOR EACH ROW

BEGIN

IF(NEW.PRECIO<0) THEN

SET NEW.PRECIO=0;

ELSE IF(NEW.PRECIO>1000) THEN

SET NEW.PRECIO=1000;

END IF;

END;$$

DELIMITER ;