Autor: admin

Skarin

marzo 21, 2022 Por admin 1

Axuda a Skarin a voltar á súa casa: https://dexergar.com/Skarin

Instalar firmware faltante

enero 7, 2022 Por admin 0

Primero buscamos el firmware faltante así: sudo update-initramfs -u Amosará unha listaxe cunha ruta a un arquivo. Procuramos ese arquivo con: apt-cache search file Do resultado xerado, instalamos o paquete do firmware con: apt-get install file

Uso de variables en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 0

Exemplo de sintaxe para contar todos os rexistros de tres táboas: SET @MyVar = (SELECT COUNT(*) FROM Table1); SET @MyVar= @MyVar + (SELECT COUNT(*) FROM Table2); SET @MyVar= @MyVar + (SELECT COUNT(*) FROM Table3); SELECT @MyVar AS Total

Vistas en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 1

Unha vista, crea un respaldo independente dunha táboa. Ten estas tres características: Privacidade da información Optimización da base de datos Entorno de probas Sintaxe da creación dunha vista que amose tres columnas: CREATE VIEW View_Name AS SELECT Field1, Field2, Field3 FROM Table WHERE Condition Sintaxe…

Declaración de variables en procedementos almacenados de SQL

octubre 5, 2021 Por admin 0

Para iso emprega esta sintaxe: DECLARE Var_Name Var_Type [DEFAULT Value]; Exemplo dun procedemento que calcula a idade: DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE CALCULA_EDAD(ANO_NAC INT) BEGIN DECLARE ANO_ACT INT DEFAULT 2021; DECLARE EDAD INT; SET EDAD=ANO_ACT-ANO_NAC; SELECT EDAD; END;$$ DELIMITER ;

Triggers condicionais en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 1

Exemplo dun trigger condicional que controla que non se poida poñer un prezo negativo nin desorbitado: DELIMITER $$ CREATE TRIGGER REVISA_PRECIO_BU BEFORE UPDATE ON PRODUCTOS FOR EACH ROW BEGIN IF(NEW.PRECIO<0) THEN SET NEW.PRECIO=0; ELSE IF(NEW.PRECIO>1000) THEN SET NEW.PRECIO=1000; END IF; END;$$ DELIMITER ;

Triggers de SQL

octubre 5, 2021 Por admin 1

Os triggers son una especie de disparadores de eventos que salta cando se elimina, modifica ou engade un rexistro. Hay dous momentos de acción: BEFORE – Antes da acción AFTER – Despois da acción Tamén hay tres tipos de accións: I – Insertar U –…