• SQL

  Uso de variables en SQL

  Exemplo de sintaxe para contar todos os rexistros de tres táboas: SET @MyVar = (SELECT COUNT(*) FROM Table1); SET @MyVar= @MyVar + (SELECT COUNT(*) FROM Table2); SET @MyVar= @MyVar + (SELECT COUNT(*) FROM Table3); SELECT @MyVar AS Total

 • SQL

  Vistas en SQL

  Unha vista, crea un respaldo independente dunha táboa. Ten estas tres características: Privacidade da información Optimización da base de datos Entorno de probas Sintaxe da creación dunha vista que amose tres columnas: CREATE VIEW View_Name AS SELECT Field1, Field2, Field3 FROM Table WHERE Condition Sintaxe da eliminación de unha vista: DROP VIEW View_Name Sintaxe da modificación dunha vista: ALTER VIEW View_Name AS SELECT Field1, Field2, Field3 FROM Table WHERE Condition

 • SQL

  Triggers condicionais en SQL

  Exemplo dun trigger condicional que controla que non se poida poñer un prezo negativo nin desorbitado: DELIMITER $$ CREATE TRIGGER REVISA_PRECIO_BU BEFORE UPDATE ON PRODUCTOS FOR EACH ROW BEGIN IF(NEW.PRECIO<0) THEN SET NEW.PRECIO=0; ELSE IF(NEW.PRECIO>1000) THEN SET NEW.PRECIO=1000; END IF; END;$$ DELIMITER ;

 • SQL

  Triggers de SQL

  Os triggers son una especie de disparadores de eventos que salta cando se elimina, modifica ou engade un rexistro. Hay dous momentos de acción: BEFORE – Antes da acción AFTER – Despois da acción Tamén hay tres tipos de accións: I – Insertar U – Modificar D – Borrar Aos triggers, hai que poñelos un nome, e existe unha convención (non obrigatoria) para poñelos. Táboa+_+Momento+Acción Por exemplo: PRODUCTOS_AI A continuación poño uns exemplos de sintaxes. Facer un trigger que engada un rexistro das insercións dunha táboa, nunha táboa de rexistro e garde a hora e data: CREATE TRIGGER TiggerName_AI AFTER INSERT ON Table FOR EACH ROW INSERT INTO Log_Table (Field1,…

 • SQL

  Eliminar índices en SQL

  Para eliminar índices ordinarios,únicos ou compostos, emprega esta sintaxe: DROP INDEX Index_Name ON Table Para eliminar chave primaria en Access, emprega esta sintaxe: ALTER TABLE Table DROP CONSTRAINT Index_Name Para eliminar chave primaria en MySql, emprega esta sintaxe: ALTER TABLE Table DROP PRIMARY KEY

 • SQL

  Índices en SQL

  Hai catro tipos de índices: De chave primaria (valores únicos e non permite nulos) Ordinarios (permite duplicados e nulos) Únicos (valores únicos, pero permite nulos) Compostos (múltiples columnas sen duplicados e permite nulos) Exemplo de sintaxe con chave primaria: CREATE TABLE Table (Field1 Field_Type, Field2 Field_Type, Field3 Field_Type, PRIMARY KEY(Field1)) Exemplo de sintaxe con índices ordinarios: CREATE INDEX Index_name ON Table (Indexed_Field) Exemplo de sintaxe con índices únicos: CREATE UNIQUE INDEX Index_name ON Table (Indexed_Field) Exemplo de sintaxe con índices compostos: CREATE UNIQUE INDEX Index_name ON Table (Indexed_Field1,Indexed_Field2)