Crear táboas en SQL

octubre 2, 2021 Por admin 0

Sintaxe para crear unha táboa é:

CREATE TABLE Table (Field1 Field_Type [AUTO_INCREMENT] Field2 Field_Type, Field3 Field_Type[, PRIMARY KEY(Field1)])

Para crear unha táboa a partires doutra táboa que cumpra cunha condición no Access e no SqlServer:

SELECT * INTO New_Table FROM Table WHERE Condition

Se queres crear unha táboa a partires doutra táboa que cumpra cunha condición no MySql:

CREATE TABLE New_Table SELECT * FROM Table WHERE Condition