Obter o número de períodos entre dúas datas con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Sintaxe:

Cantidade = DateDiff(Date1,Date2,period)

Data1 é a data maior
Data2 é a data menor
Período é o tipo de período: ano, mes, día, semana…:
gb.Second —– segundos.
gb.Minute —– minutos.
gb.Hour —– horas.
gb.Day —– días.
gb.Week —– semanas.
gb.WeekDay —– días das semanas (ignora Sábados e Domingos).
gb.Month —– meses.
gb.Quarter —– trimestres.
gb.Year —– anos.

Obtén só períodos enteiros.

Exemplo:
Message(DateDiff("01/02/2005 12:55:00", "01/01/2005", gb.Day))