Obxectos do navegador con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os obxectos do navegador son todos aqueles obxectos que o navegador pon á nosa disposición para poder modificar os elementos das páxinas.

Screen

Permite acceder ás propiedades da pantalla do usuario.

As súas propiedades son:

width e height .

Respectivamente, anchura e altura total da pantalla.

availWidth e availHeight . Respectivamente, anchura e altura dispoñible na pantalla tras restar a barra de tarefas do sistema operativo. Esta medida non é moi exacta xa que non ten en conta a persoalización da usuaria.

colorDepth . Número de bits por píxel que emprega a pantalla.

Exemplo:
alert(" A anchura da pantalla é " + screen.width);

Window

Este obxecto, representa a fiestra na cal vese a páxina web. No caso de que a páxina teña marcos, xerarase tantos obxectos window como marcos haxa.

Propiedades.

closed . Valor booleano que indica se unha fiestra foi pechada.

defaultStatus . Texto que a barra de estado amosará cando se cargue a páxina web (texto por defecto da barra de estado).

frames . Array que representa a todos os marcos da fiestra.

history . Obtén as ligazóns ás páxinas ás que o visitante accedeu antes de chegar á fiestra actual.

location . Almacena información sobre a URL da páxina actual.

name . O nome da fiestra.

parent . Fiestra “pai” da actual. Se a actual é un marco, parent será a fiestra con etiqueta <FRAMESET> .

Métodos:

open(URL, nome_Fiestra , opcions_Fiestra ) . Abre unha nova fiestra cuxo contido especificase pola URL a unha páxina (este parámetro pode quedar baleiro “”), indicase un nome e, opcionalmente, unha serie de opcións entre comiñas e separadas por comas. Estas opcións son:

toolbar . Indica con yes ou no si se amosa a barra de ferramentas.
location . Amosa ou non a barra de enderezos.
directories . Amosa ou non os botóns de directorio.
status . Permite amosar ou ocultar a barra de estado.
menubar . Amosar ou non a barra de menús.
scrollbars . Indica si se amosan as barras de desprazamento.
resizable . Permite axustar o tamaño da fiestra.
width . Ancho da fiestra en píxeles.
height . Altura da fiestra en píxeles.

Exemplo:
nova_Fiestra =open(“”,” nova ”,”toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,location=no,width=180,height=60”);

close() . Pecha a fiestra.

blur() . Fai que a fiestra deixe de estar activa (a esta acción chámaselle perder o foco).

focus() . Fai que a fiestra sexa a fiestra activa (a que ten o “foco”).

setInterval( expresión_javascript , milisegundos ) . Crea un temporizador. O temporizador é un reloxo que cada certos milisegundos (os que se indiquen como segundo parámetro, realiza a tarefa indicada no argumento expresión. La expresión é código JavaScript o cal colócase entre comiñas, normalmente este código é simplemente a invocación a unha función. Esta función devolve un número de temporizador (xa que se poden crear varios) o cal deberá almacenarse nunha variable para posteriores manipulacións.

Exemplo:
var tempID;
tempID=setInterval(“
debuxa_Circulo ();”,1000);

Fai que cada segundo chame á función debuxa_Circulo () .

clearInterval( id_Temporizador ) . Cancela o tempo de espera establecido mediante setInterval . Ao chamar a este método hai que indicar como parámetro o número de temporizador que se desexa deter.

setTimeout( expresión_javascript , milisegundos ) . Moi semellante a setInterval . Cando pasan os milisegundos invocados, executase o código do parámetro expresión_Javascript (o cal vai entre comiñas). A diferencia con setInterval é que neste caso só se emprega o código unha vez, non continuamente como ocorre con setInterval . O método devolve un número que debe almacenarse nunha variable.

clearTimeout(id_TimeOut) . Anula o temporizador establecido anteriormente con setTimeOut .

Location

Obxecto incluído dentro do obxecto window. Almacena información sobre a localización da páxina da fiestra e polo tanto permite trocar dinamicamente a páxina web que estase a amosar.

href . Especifica o enderezo URL da fiestra.

hostname . Especifica a parte da URL na que vai o nome do host

host . Cuspidiño ao anterior, só que ao final indicase o número de porto.

pathname . Especifica a parte da URL na que vai a ruta ao recurso.

port . Porto empregado para amosar a páxina.

hash . Indica qué marcador da páxina empregouse ao abrir a mesma, se non foi empregado, aparecerá baleiro.

protocol . Parte referida ao protocolo da URL.

replace(URL) . Carga unha nova páxina na fiestra actual indicando a súa URL entre comiñas e ademais tamén reemplaza á páxina anterior na lista do historial. Isto último é a única diferenza entre empregar este método e cambiar a dirección directamente na propiedade href do obxecto location empregado.

reload() . Fai recargar a páxina.

Document

Este obxecto representa o contido dunha páxina web. Está incluído dentro do obxecto window.

Propiedades

bgColor . Estabrece a cor do fondo.

fgColor . Cor do texto.

linkColor . Estabrece a cor das ligazóns normais.

vlinkColor . Cor das ligazóns visitadas.

alinkColor . Cor das ligazóns activas.

images . Array que conten todas as imaxes do documento. O índice do array empeza por 0, a imaxe document.images[0] será a primeira que empregou o código.

Exemplo:

document.images[0].src =”grafico2.gif”

Fai que a primeira imaxe amose o gráfico « grafico2.gif «.

Tamén pódese empregar cada imaxe na vez de polo número, polo nome (atributo NAME da etiqueta IMG ).

Exemplo:
document.images[“ imaxe1 ”}.src=”grafico2.gif”

imaxe1 ten que ser o nome exacto da imaxe a cambiar.

links . Array que conten todas as ligazóns que empregan o atributo HREF . O orden das ligazóns na matriz é o orden de emprego no código (a primeira ligazón no código será document.links[0] .)

Exemplo:
document.links[0].href =”http://www.ola.com”

Fai que a primeira ligazón do documento apunte á dirección www.ola.com

lastModified . Data da última actualización do documento en xeito de cadea de texto. Algúns servidores non proporcionan este dato.

URL . URL del documento. É cuspidiño a empregar location.href.

cookie . Escribe ou lee o arquivo de cookies da páxina web. Un arquivo de cookies serve para gardar información sobre o usuario na súa propia máquina, con esta propiedade permítese facelo.

Métodos

clear() . Borra o documento.

write (texto_HTML ) . Escribe o texto indicado no documento. Ese texto pode conter si se desexa etiquetas HTML.

writeln( texto_HTML ) . O mesmo que a anterior, só que esta engade un salto de liña tras escribir o texto.

close() . Pecha o documento.

History

Obxecto que representa aos enderezos das páxinas que quedan almacenados no historial do navegador. Este obxecto está dentro do obxecto window.

Propiedades:

length . Número de páxinas almacenadas na actualidade no historial.

Métodos

back() . Fai que a fiestra amose a páxina visitada con anterioridade.

forward() . Fai que a fiestra amose a páxina seguinte.

go( número ) . Fai que amose a páxina do historial indicada cun número. De xeito que history.go(-1) amosa a páxina anterior e history.go(-3) fai que amose a páxina antepenúltima.

Image

Obxecto que representa unha imaxe no documento definida coa etiqueta HTML <IMG> ou co código JavaScript new Image . Todas as imaxes do documento están contidas na matriz de imaxes document.images .

Propiedades:

Son as mesmas que os atributos da etiqueta IMG do HTML, por iso só se comentan:

border
height
hspace
lowsrc
name
src
vspace
width


Este é un exemplo:
var Imaxe = new image(120,87);

Imaxe con ancho=120 e altura=87

Imaxe.src=”debuxogris.gif”;

A imaxe amosa o arquivo debuxogris.gif

Link

Representa cada ligazón da páxina creada coa etiqueta A. O array document.links conten todas as ligazóns do documento, de xeito que document.links[0] será a primeira ligazón escrita no código.

Propiedades:

href . Especifica o enderezo URL de Internet da ligazón.

hostname . Especifica a parte da URL na que vai o nome do host.

host . Cuspidiño ao anterior, só que ao final indicase o número de porto empregado.

pathname . Especifica a parte da URL na que vai a ruta ao recurso.

port . Porto empregado para amosar a páxina.

hash . Indica qué marcador da páxina empregouse ao abrir a mesma, se non se empregou ningún aparece baleiro.

protocol . Parte referida ao protocolo da URL.

search . A parte dunha URL que vai detrás do signo ? . Só certas páxinas levan este signo.

target . Indica o destino da ligazón (propiedade TARGET da etiqueta A), interesante sobre todo si a fiestra ten marcos.