Os eventos de JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Un evento é o suceso que ocorre cando o usuario realiza algunha acción. Por exemplo cando o usuario pasa o rato por riba dun obxecto da páxina, cando preme unha tecla,… Incluso algúns eventos non os produce o usuario, senón o navegador, como por exemplo a carga da páxina.

Os eventos colócanse en etiquetas de HTML deste xeito:

< etiqueta_HTML atributos… nome_do_Evento =” expresión_JavaScript ”>

De tal xeito que cando se produce o evento en cuestión, execútase o código en JavaScript que está entre comiñas.

Exemplo:

<A HREF=”cities.htm” onMouseClick=”alert(‘ Pulsaches! ’);”>

Cando o usuario preme na mensaxe, aparece un cadro de alerta que pon “Pulsaches!”.

Estes son os principais eventos:

onClick . Prodúcese cando o usuario fai click no obxecto. Só os vínculos e os botóns dos formularios permiten capturar este evento.

onDblClick . Prodúcese cando o usuario fai dobre click co rato. Só os vínculos admiten este evento.

onMouseOver . Prodúcese cando o usuario pasa o cursor por enriba do obxecto. Só os vínculos permiten este evento.

onMouseOut . Prodúcese cando o usuario sae do obxecto. Só os vínculos permiten este evento.

onMouseDown . Prodúcese cando o usuario mantén pulsado o botón principal do rato á vez que se sitúa enriba dun obxecto. Funciona nos vínculos, nos botóns e nas imaxes.

onMouseUp . Prodúcese cando o usuario solta o botón do rato. Funciona nos mesmos casos que o anterior.

onMouseMove . Prodúcese cando o usuario move o rato.

onKeyDown , onKeyPress e onKeyUp . Prodúcense respectivamente cando o usuario preme unha tecla, cando a manten pulsada e cando a solta. Teñen pouca utilidade e poucas etiquetas os admiten.

onLoad . Prodúcese cando a páxina estase a cargar. A etiqueta BODY é a axeitada para este evento.

onUnload . Prodúcese cando a páxina estase descargando, porque estase a cargar outra ou porque se pecha o navegador. A etiqueta BODY é a axeitada para este evento.

onResize . Ocorre cando se muda o tamaño da fiestra. A etiqueta BODY ou a FRAME son as que manexan este evento.

onBlur . Prodúcese cando un obxecto perde o foco (deixa de ser o obxecto activo). A etiqueta BODY , os botóns, cadros de formulario e as ligazóns admiten esta propiedade.

onFocus
. Prodúcese cando un obxecto obtén o foco (pasa a ser o obxecto activo). A etiqueta BODY , os botóns, cadros de formulario e as ligazóns admiten esta propiedade.

onAbort . Prodúcese se o usuario preme o botón Deter mentres se estaba a cargar unha imaxe. A etiqueta IMG é que manexa este evento.

onError . Prodúcese cando ocorre un erro. Case todas o permiten, non obstante o seu emprego non parece moi interesante.

onChange . Prodúcese cando o usuario muda o contido dun cadro de texto dun formulario.

onSelect . Ocorre cando o usuario selecciona texto dun cadro do formulario.

onSubmit . Ocorre cando un formulario é enviado ao seu servidor. É pois un evento da etiqueta FORM .

onReset . Ocorre cando un formulario é anulado mediante o seu botón Reset. É pois un evento da etiqueta FORM .