Operadores lóxicos con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Serven para facer avaliacións lóxicas:

&& Devolve verdadeiro cando cúmprense todas as expresións (And lóxico)
|| Devolve verdadeiro cando cúmprese al menos unha expresión (Or lóxico)
! Negación (Not lóxico)

Este é un exemplo:
if(Parece==”Pato” && Pico==”de pato” && Son==”Cuac”){
alert(“É un pato”);
}


Así mesmo podes empregar o operador ! que significa “Non”:

Cor==”Verde” && Forma!=”Cadrado”