Operadores aritméticos con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os operadores son os elementos que permiten realizar operacións cos datos do código.

+ …… Suma
– …… Resta
* …… Multiplicación
/ …… División
% …… Resto da división
++ ….. Incremento
— ….. Decremento

Exemplo:

var valor1=50;
var valor2=10;
var valor3=20;
var suma, resta, produto, división, resto;
var incremento, decremento;


suma=valor1+valor2; //suma vale 60
resta=valor1-valor2; //resta terá un valor de 40
produto=valor1*valor2; //produto collerá o valor de 5000
división=valor1/valor3; //división terá un valor de 2,5
resto=valor1%valor3; //resto vale 10

valor1++; //valor1 terá un valor de 51
valor1--; //valor1 vale 50

incremento=valor1++; //incremento terá un valor de 50 e valor1 vale 51
decremento=valor1--; //decremento vale 51, valor1 vale 50

incremento=++valor1; //incremento vale 51 e valor1 tamén
decremento=–valor1; //decremento e valor1 valen 50