Controlador de fluxo Select…Case en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Esta sentencia é moi parecida a If…Then…Else e cumpre a mesma función.

A súa sintaxe é:

Select Case expression
Case value [To value]
sentences
Case value [To value]
sentences
Case value [To value]
sentences
Case Else
sentences
End Select


Na vez de «Else», pódese poñer «Default»

O mesmo exemplo que na sentencia If…Then…Else, quedaría así:

Select Case Idade
Case 0 To 3
Message(“Neno ou nena”)
Case 12 To 17
Select Case Idade
Case 16
Message(“Xa podes ir á cadea”)
Case Else
Message(“Xoven”)
End Select
Case 18
Message(“Parabéns, xa podes votar”)
Case Else
Message(“Adulto ou adulta”)
End Select


Como ves, tamén pódense facer Select…Case aniñados.