Comprobar se unha variable é un array con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
is_array(var);

Obtén o valor verdadeiro se a variable é un array e falso si non o é.