Procurar unha cadea dentro doutra con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para procurar unha cadea dentro doutra emprega esta sintaxe:
strpos(string,string[,initiation]);

O argumento «initiation» é opcional. Se non se pon, empeza dende a posición 0 (primeira letra).

Obtén a posición da cadea que se procura.