Consultas sinxelas en SQL

octubre 3, 2021 Por admin 0

Para facer unha consulta que amose cantos rexistros hai nun determinado campo emprega esta sintaxe:

SELECT COUNT(Field) AS Alias FROM Table WHERE Condition

Para facer unha consulta que amose a media nun determinado campo emprega esta sintaxe:

SELECT AVG(Field) AS Alias FROM Table WHERE Condition

Para facer unha consulta que aplique un desconto do 7% dun precio e que amose dous decimales emprega esta sintaxe:

SELECT Field1, Field2, Discount_Field, TRUNCATE(Discount_Field-(Discount_Field*0.07),2) AS Alias FROM Table

Para facer unha consulta que sume un 2% dun precio, con dous decimales e que amose o resultado en euros, emprega esta sintaxe:

SELECT Field1, Field2, Increase_Field, CONCAT(TRUNCATE(Increase_Field+(Increase_Field*0.02),2)," €") AS Alias FROM Table

Para facer unha consulta e que ordene de xeito ascendente, o resultado por un campo, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table ORDER BY Field

Para facer unha consulta e que ordene de xeito descendente, o resultado por un campo, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table ORDER BY Field DESC

Para facer unha consulta e que ordene de xeito ascendente, o resultado por dous campos, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table ORDER BY Field1, Field2

Para facer unha consulta comparando datas (sempre a data menor a primeira), emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Date_Field BETWEEN ‘aaaa-mm-dd’ AND ‘aaaa-mm-dd’

Para facer unha consulta comparando números, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Date_Field BETWEEN Initial_Number AND End_Number

Para facer unha consulta procurándo un término emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field LIKE '%Term%'

Para especificar rexistros nun campo en concreto emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field IN (value1, 'value2', …)