Consultas sinxelas en SQL

Para facer unha consulta que amose cantos rexistros hai nun determinado campo emprega esta sintaxe:

SELECT COUNT(Field) AS Alias FROM Table WHERE Condition

Para facer unha consulta que amose a media nun determinado campo emprega esta sintaxe:

SELECT AVG(Field) AS Alias FROM Table WHERE Condition

Para facer unha consulta que aplique un desconto do 7% dun precio e que amose dous decimales emprega esta sintaxe:

SELECT Field1, Field2, Discount_Field , TRUNCATE( Discount_Field -( Discount_Field *0.07),2) AS Alias FROM Table

Para facer unha consulta que sume un 2% dun precio, con dous decimales e que amose o resultado en euros, emprega esta sintaxe:

SELECT Field1, Field2, Increase_Field , CONCAT(TRUNCATE( Increase_Field +( Increase_Field *0.02),2)," €") AS Alias FROM Table

Para facer unha consulta e que ordene de xeito ascendente, o resultado por un campo, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table ORDER BY Field

Para facer unha consulta e que ordene de xeito descendente, o resultado por un campo, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table ORDER BY Field DESC

Para facer unha consulta e que ordene de xeito ascendente, o resultado por dous campos, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table ORDER BY Field1, Field2

Para facer unha consulta comparando datas (sempre a data menor a primeira), emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Date_Field BETWEEN ‘aaaa-mm-dd’ AND ‘aaaa-mm-dd’

Para facer unha consulta comparando números, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Date_Field BETWEEN Initial_Number AND End_Number

Para facer unha consulta procurándo un término emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field LIKE '%Term%'

Para especificar rexistros nun campo en concreto emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field IN (value1, 'value2', …)

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *